လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ ရာထူးတိုး တန်းစီဇယား

လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်နှင့် စာမေးပွဲရမှတ်တို့၏ စုစုပေါင်းရမှတ်ကြီးငယ်စဉ်အရ တန်းစီဇယား စဉ်ထားပါသည်။