လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူး ပြောင်းရွှေ့တန်းစီဇယား

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား