ရှမ်းပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံး ကျောင်း/ ရုံး အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း