ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့) အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျိုင်းတုံ မူလွန်-အာမောဒေ
ကျိုင်းတုံ မူလွန်-နောင်လျန်
ကျိုင်းတုံ မူလွန်-ဖားရံကြီး
ကျိုင်းတုံ မူလွန်-ဝင်းဘို
တာချီလိတ် မူလွန်-ကာန
တာချီလိတ် မူလွန်-ဝှေလေလန်
မက်မန်း မူလွန်-အောင်သံလွင်
မိုင်းဆတ် မူလွန်-မယ်ကျန်း
မိုင်းဆတ် မူလွန်-မယ်နင်
၁၀ မိုင်းပျဉ်း မူလွန်-ဖါးမူ
၁၁ မိုင်းပျဉ်း မူလွန်-နောင်ခိုက်
၁၂ မိုင်းယန်း မူလွန်-မိုင်းလွေ
၁၃ မိုင်းယောင်း မူလွန်-မုန်းလိုက်