ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့) အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျိုင်းတုံ အမက(ခွဲ)နမ့်ရှား
ကျိုင်းတုံ အမက(ခွဲ)၂၆မိုင်
ကျိုင်းတုံ အမက(ခွဲ)နမ့်လင်းမိုင်
ကျိုင်းတုံ အမက(ခွဲ)ဝမ်လိမ်း
ကျိုင်းတုံ အမက(ခွဲ)နောင်ရှဲန်
တာချီလိတ် အမက(ခွဲ)တောင်သုံးလုံး
တာချီလိတ် အမက(ခွဲ)ပန်ကူ
တာချီလိတ် အမက(ခွဲ)ရွှေပြည်အေး
တာချီလိတ် အမက(ခွဲ)ပါဘီး(၅)
၁၀ တာချီလိတ် အမက(ခွဲ)နမ့်တွန်းအားယိုး
၁၁ မက်မန်း အမက(ခွဲ)ပတ်လုံ
၁၂ မိုင်းဆတ် အမက(ခွဲ)၅၈၀
၁၃ မိုင်းဆတ် အမက(ခွဲ)ပူကျွဲ(၁)
၁၄ မိုင်းပျဉ်း အမက(ခွဲ)ပန်လောင်းဒေ
၁၅ မိုင်းပျဉ်း အမက(ခွဲ)ဝမ်လဲ
၁၆ မိုင်းပျဉ်း အမက(ခွဲ)လွယ်ခေါ့
၁၇ မိုင်းပျဉ်း အမက(ခွဲ)နောင်လဲနမ့်ကုန်
၁၈ မိုင်းပျဉ်း အမက(ခွဲ)ဝမ်ဆတ်
၁၉ မိုင်းယောင်း အမက(ခွဲ)ရှေခင်
၂၀ မိုင်းယောင်း အမက(ခွဲ)မိုင်းဟစ်
၂၁ မိုင်းယောင်း အမက(ခွဲ)ဝမ်ဇလီ