ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့) အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျိုင်းတုံ ကအက-မာမိုတို
ကျိုင်းတုံ ကအက-ကောင်းပတ်(ပါခါး)
တာချီလိတ် ကအက-နမ့်ဖုန်း
တာချီလိတ် ကအက-နမ့်ဆီးအောက်
မက်မန်း ကအက-ပန်ဝေါ့
မက်မန်း ကအက-ခမ်းမယွန်း
မက်မန်း ကအက-ကောင်းပျက်(ထန်ဖလား)
မိုင်းဆတ် ကအက- ပုလု(ပူလွန်)
မိုင်းဆတ် ကအက-ပူလွဲ
၁၀ မိုင်းဆတ် ကအက-ကျောက်မောင်း
၁၁ မိုင်းဆတ် ကအက-နားလောင်
၁၂ မိုင်းဆတ် ကအက-နာဘော်
၁၃ မိုင်းဆတ် ကအက-ကုန်းမြင့်သာ
၁၄ မိုင်းဆတ် ကအက-နားမွန်း(၁)
၁၅ မိုင်းဆတ် ကအက-နားလည်
၁၆ မိုင်းပျဉ်း ကအက-နောင်ပဲ့
၁၇ မိုင်းပျဉ်း ကအက-ပန်ခိုင်း
၁၈ မိုင်းပျဉ်း ကအက-ပူဖ
၁၉ မိုင်းပျဉ်း ကအက-ပိန်းမုံ
၂၀ မိုင်းပျဉ်း ကအက-လွယ်ပတ္တာ
၂၁ မိုင်းပျဉ်း ကအက-နားလန်း
၂၂ မိုင်းဖြတ် ကအက-ဟကြားမုဒိ
၂၃ မိုင်းဖြတ် ကအက-တာကျောက်
၂၄ မိုင်းယန်း ကအက-ယန်းခိုင်
၂၅ မိုင်းယောင်း ကအက-နမ့်ဆီလင်း