ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် Online ဖြင့် Certificate သင်တန်း(၂)ခု -Good Manufacturing Practice (GMP) နှင့် Water and Sanitation for Occupational Purpose (WSOP) ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူခြင်း