ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်နှင့် စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ် မာလ်တီမီဒီယာ အတတ်ပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (သင်တန်း)_PGDMA အမှတ်စဉ် (၂၁) သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်နှင့် စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ် မာလ်တီမီဒီယာ အတတ်ပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (သင်တန်း) Postgraduate Diploma in Multi_media Arts (Eudcation)_PGDMA အမှတ်စဉ် (၂၁) သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း