ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း