ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန သင်တန်းသား ခေါ်ယူခြင်း