ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း