ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း