မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူး ပြောင်းရွှေ့တန်းစီဇယား

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား