မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်မှ ၁၂ ရက်ထိ)