မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ထိ)