မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်မှ ၂၆ ရက်ထိ)