မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှ ၁၉ ရက်ထိ)