မြန်မာစာသင်ကြားခြင်း၏ရည်မှန်းချက်များ (ဘီအီးဒီ(ပထမနှစ်))