မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၉)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည် မှတ်ချက်
ချောက် အလက(ခွဲ)လင်းကတော  
ချောက် အလက(ခွဲ)သရက်ပင်  
ချောက် အလက(ခွဲ)ချောင်းပိုက်  
ချောက် အလက(ခွဲ)သန်းပင်  
​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ဖြုံဘူး  
​ရေစကြို အလက(ခွဲ)မဲကုန်း(မိ)  
​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ရေယှား  
​ရေစကြို အလက(ခွဲ)သမန္တပို့  
​ရေစကြို အလက(ခွဲ)နေရင်းရွာမ  
၁၀ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ဆင်တဲ  
၁၁ ကံမ အလက(ခွဲ)လိန်တုန်း  
၁၂ ကံမ အလက(ခွဲ)ပြောင်ကျ  
၁၃ ကံမ အလက(ခွဲ)အင်းကြီးကုန်း  
၁၄ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)နုံးကြီး  
၁၅ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ကွမ်းဇဲ  
၁၆ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ခေါက်ခူ  
၁၇ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ရဲလှ  
၁၈ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)အုတ်လှ  
၁၉ ငဖဲ အလက(ခွဲ)မင်းလွင်  
၂၀ ငဖဲ အလက(ခွဲ)လိုင်  
၂၁ ငဖဲ အလက(ခွဲ)ကပစ(၁၄)  
၂၂ စလင်း အလက(ခွဲ)သူဌေးကုန်း  
၂၃ စလင်း အလက(ခွဲ)ချောင်းရေတက်  
၂၄ စလင်း အလက(ခွဲ)ကြပ္ပါယ်  
၂၅ စလင်း အလက(ခွဲ)ကျွန်းချောင်း  
၂၆ စလင်း အလက(ခွဲ)ပေါက်မ  
၂၇ စလင်း အလက(ခွဲ)ဖအိုင်းတောင်  
၂၈ စလင်း အလက(ခွဲ)တလင်းကြီးကုန်း  
၂၉ စလင်း အလက(ခွဲ)ရ/ရှားတော  
၃၀ စလင်း အလက(ခွဲ)ဂုံညှင်းနွယ်  
၃၁ စလင်း အလက(ခွဲ)တည်ဘိုကန်  
၃၂ စလင်း အလက(ခွဲ)ဇယ်တွင်း  
၃၃ စလင်း အလက(ခွဲ)မ/ချောင်းဖြူ  
၃၄ စလင်း အလက(ခွဲ)လယ်သာ  
၃၅ စလင်း အလက(ခွဲ)လေးရွာ  
၃၆ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ဒုန်ချောင်း  
၃၇ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)အောက်ပုံ  
၃၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ဇိမ့်  
၃၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကရကတ်  
၄၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)မကြီးကုန်း(စည်)  
၄၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကျောက်ဖြူတောင်  
၄၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ထောက်မ  
၄၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)စာရပေ(ရ)  
၄၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ အကလ(ခွဲ)ဝါးရှိ  
၄၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကြေးခိုင်မ  
၄၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကျွဲခြံ  
၄၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ရှားစေးဖို  
၄၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)စစ္စေးချောင်း  
၄၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကန်ချောင်း  
၅၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)အင်းကြား  
၅၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)အင်ရုံ  
၅၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)လယ်ကျိုး  
၅၃ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ဝန်ကြီး  
၅၄ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ပိုင်း  
၅၅ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)သက္ကယ်ကျင်း  
၅၆ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ချတောက်ရွာသစ်  
၅၇ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)မိဖုရားချိုင့်  
၅၈ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)အလယ်စု  
၅၉ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ချင်တောင်  
၆၀ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)တက်မ  
၆၁ ‌ဆော အလက(ခွဲ)ဝက္ကု  
၆၂ ‌ဆော အလက(ခွဲ)‌လက်မွန်  
၆၃ ‌ဆော အလက(ခွဲ)အုတ်ဖို  
၆၄ ‌ဆော အလက(ခွဲ)တောင့်တက်  
၆၅ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)အိုးပေါက်  
၆၆ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)ရှဲ  
၆၇ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)နွယ်ပျဉ်း  
၆၈ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)အကြည်ဝါးဘင်း  
၆၉ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)အောင်းတောင်  
၇၀ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)ကျားခဲ  
၇၁ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ကုန်း  
၇၂ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)သက်ရင်းတော  
၇၃ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ချောင်းနက်  
၇၄ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဝမ်းဘဲအင်း  
၇၅ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)လျှော်တောင်  
၇၆ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ရှမ်းကုန်း(ဆသက)  
၇၇ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)မယ်ဇလီပင်  
၇၈ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)အလယ်ရွာ  
၇၉ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)နဘူးတောင်  
၈၀ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ပ/ဂွေးချို  
၈၁ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျောက်အိုး  
၈၂ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)စမ်းကန်(န)  
၈၃ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)တဲကြီး  
၈၄ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကမ်းပြို  
၈၅ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ရှောက်ပင်  
၈၆ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)မှိုက်ပင်  
၈၇ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)မြင်းစု  
၈၈ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျီးကန်(မ)  
၈၉ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဝါပန်  
၉၀ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)စမ်းကုန်း  
၉၁ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ညောင်ကျပ္ပင်  
၉၂ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ကန်ရပ်ကြီး  
၉၃ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ကျောက်စောင်း  
၉၄ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ဘော့လုံးခုံ  
၉၅ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)မိကျောင်းတွင်း  
၉၆ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)အင်းဝိုင်း  
၉၇ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)အင်ပင်  
၉၈ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ရှ-စဘေ  
၉၉ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ကျွန်းပုလု  
၁၀၀ ပေါက် အလက(ခွဲ)အုန်းမှင်  
၁၀၁ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကပိုင်(မ)  
၁၀၂ ပေါက် အလက(ခွဲ)ရေဖြူ  
၁၀၃ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကျောက်ခွက်  
၁၀၄ ပေါက် အလက(ခွဲ)ပလောင်း  
၁၀၅ ပေါက် အလက(ခွဲ)တောင်မြင့်  
၁၀၆ ပေါက် အလက(ခွဲ)ထန်းတော  
၁၀၇ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကြက်ဆူအိုင့်  
၁၀၈ ပေါက် အလက(ခွဲ)ဆုံကုန်း  
၁၀၉ ပေါက် အလက(ခွဲ)နှောပေါက်  
၁၁၀ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကျောက်အိုး  
၁၁၁ ပေါက် အလက(ခွဲ)ထန်းပေါက်ကုန်း  
၁၁၂ ပေါက် အလက(ခွဲ)ပေပင်ရှင်မ  
၁၁၃ ပေါက် အလက(ခွဲ)တောင်ချို  
၁၁၄ ပေါက် အလက(ခွဲ)ငမို့ကြီး  
၁၁၅ ပေါက် အလက(ခွဲ)မင်းကိုင်း  
၁၁၆ ပေါက် အလက(ခွဲ)တရော်ကိုင်း  
၁၁၇ ပေါက် အလက(ခွဲ)ဘုရားတောင်  
၁၁၈ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကျောက်တံခါး  
၁၁၉ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ရေပုတ်ကြီး  
၁၂၀ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကုလားဟောင်း  
၁၂၁ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ဇီးကျွန်း  
၁၂၂ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ဆည်မုန်း  
၁၂၃ မကွေး အလက(ခွဲ)သိင်္ဂါ  
၁၂၄ မကွေး အလက(ခွဲ)မြို့မိ  
၁၂၅ မကွေး အလက(ခွဲ)လက်ပံတို  
၁၂၆ မကွေး အလက(ခွဲ)ပုထိုး  
၁၂၇ မကွေး အလက(ခွဲ)အလည်ကျွန်းချိုင်း  
၁၂၈ မကွေး အလက(ခွဲ)ကြိုးကြာကန်  
၁၂၉ မကွေး အလက(ခွဲ)မြင်စိုင်း  
၁၃၀ မကွေး အလက(ခွဲ)မယ်လှတောင်  
၁၃၁ မကွေး အလက(ခွဲ)မြစ်သာစည်  
၁၃၂ မကွေး အလက(ခွဲ)ကြာကန်ရွာသစ်  
၁၃၃ မကွေး အလက(ခွဲ)အိုင်ကြီးကုန်း  
၁၃၄ မကွေး အလက(ခွဲ)စည်ပင်သက်ရင်းတော  
၁၃၅ မကွေး အလက(ခွဲ)တဲကြီးကုန်း  
၁၃၆ မကွေး အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ  
၁၃၇ မကွေး အလက(ခွဲ)ကဒေါင်းကြီး  
၁၃၈ မကွေး အလက(ခွဲ)ဂျုတ်ကုန်း  
၁၃၉ မကွေး အလက(ခွဲ)ယင်းကွေ့ချောင်း  
၁၄၀ မကွေး အလက(ခွဲ)လက်ပံတော  
၁၄၁ မကွေး အလက(ခွဲ)ကံဆွယ်  
၁၄၂ မကွေး အလက(ခွဲ)တည်ပင်ကန်ပေါက်  
၁၄၃ မကွေး အလက(ခွဲ)အင်းဦး  
၁၄၄ မကွေး အလက(ခွဲ)ကူးသန်း  
၁၄၅ မကွေး အလက(ခွဲ)ရှားဇောင်းကန်  
၁၄၆ မကွေး အလက(ခွဲ)တောင်ခွင်  
၁၄၇ မကွေး အလက(ခွဲ)ကြာပြည့်အင်း  
၁၄၈ မကွေး အလက(ခွဲ)ကန်သစ်  
၁၄၉ မကွေး အလက(ခွဲ)စမ်းမငယ်  
၁၅၀ မကွေး အလက(ခွဲ)ကန်သာကြီး  
၁၅၁ မကွေး အလက(ခွဲ)သံဘိုလေး  
၁၅၂ မကွေး အလက(ခွဲ)ကန်သာလေး  
၁၅၃ မင်းတုန်း အလက(ခွဲ)တောင်ရန်  
၁၅၄ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကိုင်းမကြီ:  
၁၅၅ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)အိုးပြင်မဲ  
၁၅၆ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)မြောင်းဦး  
၁၅၇ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ခန်ကုန်း  
၁၅၈ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ဇီးအိုင်  
၁၅၉ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကြာကန်  
၁၆၀ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ထိန်တော  
၁၆၁ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)လက်ခုပ်ပင်  
၁၆၂ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ဆင်လမ်းကြီး  
၁၆၃ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ရွှေချောင်း  
၁၆၄ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကံသစ်  
၁၆၅ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ဖလံရုံ  
၁၆၆ မင်းလှ အလက(ခွဲ)စျေးကြီး  
၁၆၇ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ကံကြော  
၁၆၈ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ဘန့်ပြင်  
၁၆၉ မင်းလှ အလက(ခွဲ)အိုးဘိုကုန်း  
၁၇၀ မင်းလှ အလက(ခွဲ)မြောက်မျှားကုန်း(ရ)  
၁၇၁ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ကန်နီ  
၁၇၂ မင်းလှ အလက(ခွဲ) သပြေတော  
၁၇၃ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ရေဘော်  
၁၇၄ မင်းလှ အလက(ခွဲ)လယ်လှ  
၁၇၅ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ဇီးတော  
၁၇၆ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်တဲ  
၁၇၇ မင်းလှ အလက(ခွဲ)စစ္စနို့  
၁၇၈ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ချင်းကုန်း  
၁၇၉ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ရေကျော်  
၁၈၀ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ရွာသာယာ  
၁၈၁ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)အိုင်မ  
၁၈၂ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)အိုင်မဲ  
၁၈၃ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ကနီ  
၁၈၄ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)စည်သာ  
၁၈၅ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ထုံးဘို  
၁၈၆ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ကိုင်း  
၁၈၇ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)သန်းကုန်း  
၁၈၈ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ဂွေးချို(မ)  
၁၈၉ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ကွင်း  
၁၉၀ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)စစ်တလင်း  
၁၉၁ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)တပ်ကုန်း(မ)  
၁၉၂ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ဆားတဲ  
၁၉၃ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)အုန်းပင်စု  
၁၉၄ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ထနောင်းကွင်း  
၁၉၅ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ဆည်လည်  
၁၉၆ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ဂွေးကုန်း  
၁၉၇ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)မြေခြား  
၁၉၈ မြိုင် အလက(ခွဲ)လှေကြီးတောင်  
၁၉၉ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဌေးအောင်  
၂၀၀ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကုန်းစဉ်  
၂၀၁ မြိုင် အလက(ခွဲ)ပန်းတော်ပြင်  
၂၀၂ မြိုင် အလက(ခွဲ)သာယာကုန်း  
၂၀၃ မြိုင် အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်လယ်  
၂၀၄ မြိုင် အလက(ခွဲ)သနပ်ရင်း  
၂၀၅ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကျော်ရွာမဲချောင်း  
၂၀၆ မြိုင် အလက(ခွဲ)ရွာသစ်ဖျ  
၂၀၇ မြိုင် အလက(ခွဲ)သာစည်  
၂၀၈ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဇီးတော  
၂၀၉ မြိုင် အလက(ခွဲ)ငါးလင်းစေ့  
၂၁၀ မြိုင် အလက(ခွဲ)တောင်စလောင်း  
၂၁၁ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကုန်းဗလူ  
၂၁၂ မြိုင် အလက(ခွဲ)တည်ပင်  
၂၁၃ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကန်နက်(၂)  
၂၁၄ မြိုင် အလက(ခွဲ)ထန်းတောမ  
၂၁၅ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကန်ကြီး  
၂၁၆ မြိုင် အလက(ခွဲ)လယ်တီ  
၂၁၇ မြိုင် အလက(ခွဲ)အုတ်ဖို  
၂၁၈ ရေစကြို အလက(ခွဲ)ရပ်သာ  
၂၁၉ ရေစကြို ​အလက(ခွဲ)ပေါင်လောင်  
၂၂၀ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ဘဲဆိပ်  
၂၂၁ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ) မကြီးတိုင်း  
၂၂၂ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ကျွန်းချောင်းကြီး  
၂၂၃ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)နဂါးကံ  
၂၂၄ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)လယ်ကျဉ်းရိုး  
၂၂၅ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ကြည့်မြင်  
၂၂၆ သရက် အလက(ခွဲ)အုန်းမွှန်းတော  
၂၂၇ သရက် အလက(ခွဲ)ဆတ်လည်  
၂၂၈ သရက် အလက(ခွဲ)မြစကိုင်း  
၂၂၉ သရက် အလက(ခွဲ)တပ်  
၂၃၀ သရက် အလက(ခွဲ)ဆင်တဲ  
၂၃၁ သရက် အလက(ခွဲ)ပြရေ  
၂၃၂ သရက် အလက(ခွဲ)တွင်းလည်  
၂၃၃ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကုတင်ရသာ  
၂၃၄ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ငလောက်  
၂၃၅ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကရင်မစမ်း  
၂၃၆ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ရွှေပန်းတောလေး  
၂၃၇ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကြက်သွန်ခင်း  
၂၃၈ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကသစ်စမ်း  
၂၃၉ အောင်လံ အလက(ခွဲ)အုတ်ရှစ်ကုန်း  
၂၄၀ အောင်လံ အလက(ခွဲ)စခန်းကြီး  
၂၄၁ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကလုံမှော်  
၂၄၂ အောင်လံ အလက(ခွဲ)သရက်ချောင်း  
၂၄၃ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကန်သာယာ  
၂၄၄ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ဆင်တည်း  
၂၄၅ အောင်လံ အလက(ခွဲ)သနပ်  
၂၄၆ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကိုင်းစု  
၂၄၇ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ဟိုင်းကြီးဒိုး  
၂၄၈ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ဘရဲ  
၂၄၉ အောင်လံ အလက(ခွဲ)မုန်ညှင်းရိုး  
၂၅၀ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ညောင်အိုင်  
၂၅၁ အောင်လံ အလက(ခွဲ)အောင်ညီသာ  
၂၅၂ အောင်လံ အလက(ခွဲ)အင်းပေါက်  
၂၅၃ အောင်လံ အလက(ခွဲ)နံဇူပင်