မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ချောက် အလက(ခွဲ)လေးပင်ကုန်း
​ချောက် အလက(ခွဲ)၀န်လို
​ချောက် အလက(ခွဲ)ထိန်စမ်း
​ချောက် အလက(ခွဲ)၀သဲစမ်း
​ချောက် အလက(ခွဲ)ကုန်းရွာ
​ချောက် အလက(ခွဲ)အိုင့်ကြီး
​ချောက် အလက(ခွဲ)ညောင်နီကျင်း
​ချောက် အလက(ခွဲ)ဉယျာဉ်
​ချောက် အလက(ခွဲ)ထိန်ကန်
၁၀ ​ချောက် အလက(ခွဲ)ကုန်းကြီး
၁၁ ​ချောက် အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ
၁၂ ​ချောက် အလက(ခွဲ)ကန်ဒေါင်း
၁၃ ​ချောက် အလက(ခွဲ)သစ်တိုကန်
၁၄ ​ချောက် အလက(ခွဲ)မြေစွန်း
၁၅ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)အောင်ပန်းချောင်း
၁၆ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)နတ်ညွန်း
၁၇ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ကိုင်း(၁)
၁၈ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)သာဂေါင်
၁၉ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)မင်းရွာ(၁)
၂၀ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)မီးလောင်ကျွန်း
၂၁ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ဘုန်းတော်ပြည့်
၂၂ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)နေရင်းတောင်
၂၃ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ခွေးမြုပ်
၂၄ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ကန်ပေါက်
၂၅ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ချောင်း
၂၆ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ထန်းတပင်
၂၇ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ရွာငယ်
၂၈ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ချင်းယားကုန်း
၂၉ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ဇီးတော(၁)
၃၀ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)စဉ့်ကိုင်
၃၁ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)မင်းကုန်း
၃၂ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ကြီးကန်
၃၃ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ဇီးကုန်းကျွန်း
၃၄ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ဆင်ကြိုး
၃၅ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ဝါယာ
၃၆ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ဝက္ကတော
၃၇ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)ဗြိဘ
၃၈ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)မြေခဲတောင်
၃၉ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ)မောက္ကလန်
၄၀ ​ရေစကြို အလက(ခွဲ) နှောင်းဘ
၄၁ ကံမ အလက(ခွဲ)ဓမ္မသော်
၄၂ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ကောင်းတင်
၄၃ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ထယ်လှော်
၄၄ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ကုန်းရွာ
၄၅ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ပန်းထိပ်
၄၆ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ပိုဦး
၄၇ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)လုံဟော
၄၈ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ကျွန်းဒတ်
၄၉ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ရေွှေတာင်
၅၀ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)စိုင်ဒူး
၅၁ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ချောင်းကောက်
၅၂ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)စန်းမြို့
၅၃ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)တောင်ယာပြင်
၅၄ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ချောင်းနက်
၅၅ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)လယ်ကြီး
၅၆ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)သာကောင်း
၅၇ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)တောင်ပြင်
၅၈ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)မဲ
၅၉ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)လယ်မ
၆၀ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ပနန်း
၆၁ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ကျော်ရွာ
၆၂ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ကြက်ရိုး
၆၃ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ဇီးပြား
၆၄ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ရေရှင်
၆၅ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)တော်ဝင်
၆၆ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ဖုံးဆိုးကြယ်
၆၇ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ပြစ်မ
၆၈ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ရွှေဘို
၆၉ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ပျား
၇၀ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ရေရှင်မ
၇၁ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)သင်တော
၇၂ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)တဇန်း
၇၃ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)သာစည်
၇၄ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)သာလင်း
၇၅ စလင်း အလက(ခွဲ)မ/ရုံးပင်ကန်
၇၆ စလင်း အလက(ခွဲ)စစ်စီးတဲ
၇၇ စလင်း အလက(ခွဲ)တောလုလင်
၇၈ စလင်း အလက(ခွဲ)ဝန်ရ
၇၉ စလင်း အလက(ခွဲ)ပြတောက်
၈၀ စလင်း အလက(ခွဲ)တညှောင့်တင်
၈၁ စလင်း အလက(ခွဲ)ကံကြီး
၈၂ စလင်း အလက(ခွဲ)ကြို့၀န်း
၈၃ စလင်း အလက(ခွဲ)မောင်ကော့ကန်
၈၄ စလင်း အလက(ခွဲ)ကံရွာ
၈၅ စလင်း အလက(ခွဲ)စွယ်တည်ရွာမ
၈၆ စလင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်ရဲကျွန်း
၈၇ စလင်း အလက(ခွဲ)ကူရင်းချောက်
၈၈ စလင်း အလက(ခွဲ)ဂွင်ကျင်း
၈၉ စလင်း အလက(ခွဲ)ဒါးဆွယ်ကန်
၉၀ စလင်း အလက(ခွဲ)မြောင်းသစ်
၉၁ စလင်း အလက(ခွဲ)တောင်ကန်
၉၂ စလင်း အလက(ခွဲ)ရ/ထနောင်းကုန်း
၉၃ စလင်း အလက(ခွဲ)မြောင်းခွ
၉၄ စလင်း အလက(ခွဲ)ဝက်သိုက်
၉၅ စလင်း အလက(ခွဲ)မ/ဥသျှစ်ကုန်း
၉၆ စလင်း အလက(ခွဲ)တ/ရုံးပင်ကန်
၉၇ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)စင်းချောင်း
၉၈ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ဝန်လို
၉၉ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ချီ
၁၀၀ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)အောင်း
၁၀၁ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ပန်းအိ
၁၀၂ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ညောင်ကုန်း
၁၀၃ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)မုံညှင်း
၁၀၄ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ကျောက်တန်း
၁၀၅ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)စွယ်အင်း
၁၀၆ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ကျန်စိမ့်
၁၀၇ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)အာယော
၁၀၈ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ပွင့်တောက်
၁၀၉ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)မကြီး
၁၁၀ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ငလဲ
၁၁၁ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)မထိမ်း
၁၁၂ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)မြောင်းဦး
၁၁၃ ‌စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ကပစ-၂၀
၁၁၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ရွာပုလဲ
၁၁၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ငါးရန့်ချောင်း
၁၁၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ဇောင်းတန်းကြီး
၁၁၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ဝန်ကုန်း
၁၁၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကုန်းသာ
၁၁၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ဝန်တက်
၁၂၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကပစ(၈)
၁၂၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)မြောက်မီးကုန်း
၁၂၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ရွာမဲညို
၁၂၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)အလယ်ရွာ
၁၂၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ဆင်မြူးအောင်
၁၂၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)မှန်ကင်း
၁၂၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)လဲဇင်
၁၂၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)နတ်ရွာ
၁၂၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကြာအင်း
၁၂၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)အင်းမ
၁၃၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)မကြီးကန်
၁၃၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)တူလူ
၁၃၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကန်လှ
၁၃၃ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကင်မွန်းတောင့်
၁၃၄ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ရေထွက်
၁၃၅ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကျွန်းမကြီး
၁၃၆ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကျောင်းရွာ
၁၃၇ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကျောက်ကြီး
၁၃၈ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ထန်းချောင်း
၁၃၉ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကျားကွဲ
၁၄၀ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ပေတော
၁၄၁ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)မယ်ဇလီကွေ့
၁၄၂ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)တောင်ရွာမ
၁၄၃ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကျွန်းချောင်း
၁၄၄ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ချောင်း
၁၄၅ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကျားပေ
၁၄၆ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကော်တုံ
၁၄၇ ‌ဆော အလက(ခွဲ)‌ကျောက်လိပ်
၁၄၈ ‌ဆော အလက(ခွဲ)ကြူ‌တော
၁၄၉ ‌ဆော အလက(ခွဲ)ကံချောင်း
၁၅၀ ‌ဆော အလက(ခွဲ)မိအယ်
၁၅၁ ‌ဆော အလက(ခွဲ)‌ပေါက်ပံ့ဆိုင်း
၁၅၂ ‌ဆော အလက(ခွဲ)‌နှော်
၁၅၃ ‌ဆော အလက(ခွဲ)ပုပ္ပကိုင်း
၁၅၄ ‌ဆော အလက(ခွဲ)‌တောမ
၁၅၅ ‌ဆော အလက(ခွဲ)ကွမ်းခင်း
၁၅၆ ‌ဆော အလက(ခွဲ)ငှက်‌ချောင်
၁၅၇ ‌ဆော အလက(ခွဲ)‌ပေါက်‌တော(ငှက်)
၁၅၈ ‌ဆော အလက(ခွဲ)ငှက်ကြီးဦး
၁၅၉ ‌ဆော အလက(ခွဲ)အညာကတင်း
၁၆၀ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)မြို့မ
၁၆၁ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)လိပ်တိုက်
၁၆၂ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)လှည်းပွဲကြီး
၁၆၃ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)တိုက်ပွဲ
၁၆၄ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ပျားတု
၁၆၅ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)စည်ပင်ခုံ
၁၆၆ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ကြို့ချောင်း
၁၆၇ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ဆီမီးထွန်း
၁၆၈ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ညာတော
၁၆၉ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ပြည့်ညင်
၁၇၀ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ဝါးခြံကာ
၁၇၁ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ပေပင်ယား
၁၇၂ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)သရက်ခုန်
၁၇၃ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)ညှစ်ရှောက်
၁၇၄ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)ဝက်သက်ရွာမ
၁၇၅ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)မင်းလယ်
၁၇၆ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)တောမ
၁၇၇ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)ဘူးတောင်း
၁၇၈ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)ဦးနှောက်
၁၇၉ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)ကဇွန်းထောင့်
၁၈၀ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)သရက်ချဉ်
၁၈၁ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဆုံကုန်းကြီး
၁၈၂ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)အိုင်မကြီး
၁၈၃ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဉယျာဉ်(မ)
၁၈၄ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ရွာတော်
၁၈၅ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျောက်ဆည်
၁၈၆ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ပိတောက်ငုတ်ကြီး
၁၈၇ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျီးကန်(တ)
၁၈၈ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ပန်းတော်ကျင်း
၁၈၉ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျင်းတဲကုန်း
၁၉၀ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျောက်တံခါး
၁၉၁ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)စခန်းမ
၁၉၂ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဂွေးတောက်ကုန်း
၁၉၃ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)သင်ပန်းတော
၁၉၄ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဆုံကုန်း(န)
၁၉၅ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျွန်းဘုတ်
၁၉၆ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဖလန်ပင်
၁၉၇ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)တမလန်းပင်
၁၉၈ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)လျှော်ချောင်းကြီး
၁၉၉ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဖက်တောရေ
၂၀၀ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျောက်တဲ
၂၀၁ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ရေယို
၂၀၂ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)သရက်ချောင်း(ကံလှ)
၂၀၃ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)အုတ်ဖို
၂၀၄ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျောက်ခွက်
၂၀၅ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)န/ဖုန်ကုန်း
၂၀၆ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ပပန(ပင်မစစ်လက်နက်)
၂၀၇ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ပ/ကျောင်းကုန်း
၂၀၈ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျောက်တန်း
၂၀၉ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကုန်းဇောင်း
၂၁၀ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျောက်တန်းရွာသစ်
၂၁၁ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျွဲမကျ
၂၁၂ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ပ/ဂွေးကုန်း
၂၁၃ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ညောင်ကုန်း
၂၁၄ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဆုံမကျီးပင်
၂၁၅ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)အိုင်ပေါက်ကုန်း
၂၁၆ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ရှမ်းကုန်း(တဝ)
၂၁၇ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)တောင်ဒေါင့်
၂၁၈ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)တောင်ဦး(မ)
၂၁၉ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ထန်းပင်မျှောင်
၂၂၀ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)သပွတ်ပင်
၂၂၁ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကန်ကြီးကုန်း
၂၂၂ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ရှားဒူး
၂၂၃ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)နဘုန်းကန်
၂၂၄ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ငဖောင်ကန်
၂၂၅ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ရေနံချပ်
၂၂၆ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ဇီးကုန်း
၂၂၇ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ကန်တော်
၂၂၈ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ညောင်လှ
၂၂၉ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)စညောင်း
၂၃၀ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ကျွန်းညိုကြီး
၂၃၁ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)မြစ်ဖျား
၂၃၂ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ညောင်နီပင်
၂၃၃ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)သံပုရာပင်ကုန်း
၂၃၄ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ထန်းတပင်
၂၃၅ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ပန်းတိုင်းခြုံ
၂၃၆ ပေါက် အလက(ခွဲ)မြေနီ(မ)
၂၃၇ ပေါက် အလက(ခွဲ)လယ်အို
၂၃၈ ပေါက် အလက(ခွဲ)လက်ပံတို
၂၃၉ ပေါက် အလက(ခွဲ)ဝန်လဲ(လ)
၂၄၀ ပေါက် အလက(ခွဲ)ခင်ရှည်
၂၄၁ ပေါက် အလက(ခွဲ)ချိုင်ဇောက်(အ)
၂၄၂ ပေါက် အလက(ခွဲ)သီးချောက်
၂၄၃ ပေါက် အလက(ခွဲ)ဖိုးဖြူလုံးကန်
၂၄၄ ပေါက် အလက(ခွဲ)ဇီးတော(တ)
၂၄၅ ပေါက် အလက(ခွဲ)ဝန်ခြုံး
၂၄၆ ပေါက် အလက(ခွဲ)လယ်ယာ
၂၄၇ ပေါက် အလက(ခွဲ)ပိတ္တော
၂၄၈ ပေါက် အလက(ခွဲ)ပင်ထောင်
၂၄၉ ပေါက် အလက(ခွဲ)ယာကြီးပြင်
၂၅၀ ပေါက် အလက(ခွဲ)မုန်ကုန်း
၂၅၁ ပေါက် အလက(ခွဲ)သရက်တော
၂၅၂ ပေါက် အလက(ခွဲ)ထန်းတောလယ်
၂၅၃ ပေါက် အလက(ခွဲ)ပေခုနှစ်ပင်
၂၅၄ ပေါက် အလက(ခွဲ)အိုင့်မ
၂၅၅ ပေါက် အလက(ခွဲ)အိုင့်ကိုင်း
၂၅၆ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကျအိုး
၂၅၇ ပေါက် အလက(ခွဲ)ချက်ကန်
၂၅၈ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကျောင်းကုန်း
၂၅၉ ပေါက် အလက(ခွဲ)ချိုင်ဇောက်(ထ)
၂၆၀ ပေါက် အလက(ခွဲ)တောင်ဘက်
၂၆၁ ပေါက် အလက(ခွဲ)မျဉ်းချောင်း
၂၆၂ ပေါက် အလက(ခွဲ)ညောင်ဝန်းပေါက်
၂၆၃ ပေါက် အလက(ခွဲ)ရွှေဘုံသာ
၂၆၄ ပေါက် အလက(ခွဲ)တဲတော်ယာ
၂၆၅ ပေါက် အလက(ခွဲ)သပွတ်စု
၂၆၆ ပေါက် အလက(ခွဲ)နတ်စဉ်ကုန်း
၂၆၇ ပေါက် အလက(ခွဲ)ဆူးလေကုန်း(မ)
၂၆၈ ပေါက် အလက(ခွဲ)တောင်လုံး
၂၆၉ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကံသစ်
၂၇၀ ပေါက် အလက(ခွဲ)ညောင်ရင်း
၂၇၁ ပေါက် အလက(ခွဲ)တုတ်စု
၂၇၂ ပေါက် အလက(ခွဲ)ဆူးလေကုန်း(တ)
၂၇၃ ပေါက် အလက(ခွဲ)သရဖီ
၂၇၄ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)သာဂရ
၂၇၅ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ထိန်အိုင်
၂၇၆ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ခုံစု
၂၇၇ မကွေး အလက(ခွဲ)လယ်ယား(မ)
၂၇၈ မကွေး အလက(ခွဲ)ပေပင်စမ်း
၂၇၉ မကွေး အလက(ခွဲ)ဘုရားကုန်း
၂၈၀ မကွေး အလက(ခွဲ)ယင်းမာတော
၂၈၁ မကွေး အလက(ခွဲ)သဖန်းဆိပ်
၂၈၂ မကွေး အလက(ခွဲ)ဆူးကောက်စမ်း
၂၈၃ မကွေး အလက(ခွဲ)လျှောင်းတော်ဦး
၂၈၄ မကွေး အလက(ခွဲ)ကြောင်ပျောက်
၂၈၅ မကွေး အလက(ခွဲ)နွာခြံကုန်း
၂၈၆ မကွေး အလက(ခွဲ)ရွာဟောင်းကန်
၂၈၇ မကွေး အလက(ခွဲ)ရွာသာ
၂၈၈ မကွေး အလက(ခွဲ)ကန်တော်
၂၈၉ မကွေး အလက(ခွဲ)မကျီးကန်
၂၉၀ မကွေး အလက(ခွဲ)လက်ပံရွာသစ်
၂၉၁ မကွေး အလက(ခွဲ)သပြေစမ်း
၂၉၂ မကွေး အလက(ခွဲ)ကန်ဦး
၂၉၃ မကွေး အလက(ခွဲ)သရက်လေးပင်
၂၉၄ မင်းတုန်း အလက(ခွဲ)မဲဇလီ
၂၉၅ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ရေတွင်းကုန်း
၂၉၆ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ပေါက်ငူ
၂၉၇ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)သနပ္ပင်စု
၂၉၈ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)နိဗ္ဗာန်ကျွန်း
၂၉၉ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကိုင်းတောကြီ:
၃၀၀ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ခရုကန်
၃၀၁ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ပေါင်းရွာ
၃၀၂ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကံကုလား
၃၀၃ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ရွာပုလဲ
၃၀၄ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကြီ:ကန်
၃၀၅ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ချင်းကုန်း
၃၀၆ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကန်ရေ
၃၀၇ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကျောက်စစ်ပုံ
၃၀၈ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)မင်းရွာ
၃၀၉ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကျွဲတဲ
၃၁၀ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကုန်းသာ
၃၁၁ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ကျောက်တန်း
၃၁၂ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)လေးအိမ်တန်း
၃၁၃ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)မန်းကျိုး
၃၁၄ မင်းလှ အလက(ခွဲ)မြေခြား
၃၁၅ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ဘွေကြီး
၃၁၆ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ကိုင်း
၃၁၇ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ရေငံ
၃၁၈ မင်းလှ အလက(ခွဲ) ညှင်းသွန်း
၃၁၉ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ရေတွင်းမြောင်
၃၂၀ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ဒီးဒုတ်ကန်
၃၂၁ မင်းလှ အလက(ခွဲ)စမ်ကံ
၃၂၂ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ကညင်းကြီး
၃၂၃ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ရွှေခေျာင်း
၃၂၄ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ဓာတ်ကုန်း
၃၂၅ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ရွှေပန်း
၃၂၆ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ပုလင်းပြားကြီး
၃၂၇ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ကြိုးကြာအင်း
၃၂၈ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ပန်းတော/ရ
၃၂၉ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ရွှေဘို
၃၃၀ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)လယ်ပြင်စု
၃၃၁ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ဖိုကြီး
၃၃၂ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ကိုရံ/တ
၃၃၃ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ရုံးတော
၃၃၄ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ချောင်းရိုး
၃၃၅ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)အင်းရွာကြီး
၃၃၆ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ဒေါ်ယင်းကုန်း
၃၃၇ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ဇီးလုံး
၃၃၈ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဇီးဖြူစားကောင်း
၃၃၉ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကျောက်စောင်း
၃၄၀ မြိုင် အလက(ခွဲ)ပျဉ်းဝင်း
၃၄၁ မြိုင် အလက(ခွဲ)သီးပင်ကိုင်း
၃၄၂ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဒေါင်အိုကြီး
၃၄၃ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဒါန်းပင်ကန်
၃၄၄ မြိုင် အလက(ခွဲ)မကျီးကုန်း
၃၄၅ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဓမ္မသာရ
၃၄၆ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဂျုတ်ကုန်း
၃၄၇ မြိုင် အလက(ခွဲ)သံဘိုကြီး
၃၄၈ မြိုင် အလက(ခွဲ)မင်းသားကျ
၃၄၉ မြိုင် အလက(ခွဲ)မင်းတည်းစု
၃၅၀ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကျောက်ခွက်
၃၅၁ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဖောင်းကွဲ
၃၅၂ မြိုင် အလက(ခွဲ)တဲကြီး(၁)
၃၅၃ မြိုင် အလက(ခွဲ)သန်းနုတော
၃၅၄ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကန်ယာကောင်း
၃၅၅ မြိုင် အလက(ခွဲ)လယ်တာ
၃၅၆ မြိုင် အလက(ခွဲ)သဒွတ်
၃၅၇ မြိုင် အလက(ခွဲ)ထနောင်းဝင်း
၃၅၈ မြိုင် အလက(ခွဲ)ရွာသစ်(၁)
၃၅၉ မြိုင် အလက(ခွဲ)သစ်ကြီးတော
၃၆၀ မြိုင် အလက(ခွဲ)အိုးပြွန်
၃၆၁ မြိုင် အလက(ခွဲ)ရွာရှည်
၃၆၂ မြိုင် အလက(ခွဲ)အိုးဘို
၃၆၃ မြိုင် အလက(ခွဲ)ညောင်ကုန်း
၃၆၄ မြိုင် အလက(ခွဲ)နှမ်းစားကျင်း
၃၆၅ မြိုင် အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ
၃၆၆ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကြက်မောက်
၃၆၇ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကန်ကြီးတော(၁)
၃၆၈ မြိုင် အလက(ခွဲ)စိုတော(၁)
၃၆၉ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကျောက်ဖူး
၃၇၀ မြိုင် အလက(ခွဲ)မြောက်ဆည်
၃၇၁ မြိုင် အလက(ခွဲ)အလယ်စု
၃၇၂ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဝက်ကျ
၃၇၃ မြိုင် အလက(ခွဲ)သင်းပေါင်းကန်
၃၇၄ မြိုင် အလက(ခွဲ)ယင်းမာကျင်း
၃၇၅ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကျောက်တောင်
၃၇၆ မြိုင် အလက(ခွဲ)သရက်ကွ
၃၇၇ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဝါးရင်းချိုင်
၃၇၈ မြိုင် အလက(ခွဲ)ထန်းဘုန်းတော
၃၇၉ မြိုင် အလက(ခွဲ)ရွာတန်းရှည်
၃၈၀ မြိုင် အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်ရွာ
၃၈၁ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ကျမ်းကိုင်ကျွန်း
၃၈၂ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)မာန်မြေ
၃၈၃ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)စိန်းပန်းပင်
၃၈၄ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်အိုင့်
၃၈၅ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ကန်သာကျွန်း
၃၈၆ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)မုန်ကန်
၃၈၇ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ကျွဲဘုတ်
၃၈၈ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ဘေးမဲ့
၃၈၉ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)သနပ်ကန်
၃၉၀ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)အရှေ့ကုန်း
၃၉၁ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ဖရဲကျွန်း
၃၉၂ သရက် အလက(ခွဲ)ရေပေါ်ကျွန်း
၃၉၃ သရက် အလက(ခွဲ)သမန်းပြင်
၃၉၄ သရက် အလက(ခွဲ)အုတ်ဖိုကျွန်း
၃၉၅ အောင်လံ အလက(ခွဲ)မဟာဇင်
၃၉၆ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ရေပြင်း
၃၉၇ အောင်လံ အလက(ခွဲ)တင်းကုတ်
၃၉၈ အောင်လံ အလက(ခွဲ)စကြီး
၃၉၉ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ပစ္စဉ်တိုင်း
၄၀၀ အောင်လံ အလက(ခွဲ)တံခွန်တိုင်-န
၄၀၁ အောင်လံ အလက(ခွဲ)သံချိတ်
၄၀၂ အောင်လံ အလက(ခွဲ)တပလိုင်း
၄၀၃ အောင်လံ အလက(ခွဲ)မြို့သစ်
၄၀၄ အောင်လံ အလက(ခွဲ)မဲခေါင်း
၄၀၅ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ပုဏ္ဏား
၄၀၆ အောင်လံ အလက(ခွဲ)တလုပ်ပင်
၄၀၇ အောင်လံ အလက(ခွဲ)တယ်ပင်
၄၀၈ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကျွဲသေ
၄၀၉ အောင်လံ အလက(ခွဲ)တင်းတော
၄၁၀ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ဖိုကိုးလုံး
၄၁၁ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ဒါးစမ်း
၄၁၂ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ရေပေါ်
၄၁၃ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ရွာမထုံး
၄၁၄ အောင်လံ အလက(ခွဲ)လက်မြောင်
၄၁၅ အောင်လံ အလက(ခွဲ)မကျီရုံ
၄၁၆ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကသစ်ကန်
၄၁၇ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ပျဉ်းပင်လှ