မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ချောက် မူလွန်-လင်းကတော
​ချောက် မူလွန်-သဘွတ်ကုန်း
​ချောက် မူလွန်-သန်းပင်
​ချောက် မူလွန်-သရက်ပင်
​ရေစကြို မူလွန်-မဲကုန်း(မိ)
​ရေစကြို မူလွန်-ရေယှား
​ရေစကြို မူလွန်-သမန္တပို့
​ရေစကြို မူလွန်-သူဌေးကုန်း
​ရေစကြို မူလွန်-နေရင်းရွာမ
၁၀ ​ရေစကြို မူလွန်-ကမ္မတော
၁၁ ​ရေစကြို မူလွန်-ခံစပ်တော
၁၂ ​ရေစကြို မူလွန်-ဆပ်သွား
၁၃ ကံမ မူလွန်-မုန်းဒါး
၁၄ ဂန့်ဂေါ မူလွန်-စင်ပုံ
၁၅ ဂန့်ဂေါ မူလွန်-အိမ်သစ်
၁၆ ဂန့်ဂေါ မူလွန်-အန္တား
၁၇ ဂန့်ဂေါ မူလွန်-နုံးကြီး
၁၈ ဂန့်ဂေါ မူလွန်-ခေါက်ခူ
၁၉ ဂန့်ဂေါ မူလွန်-ဝါးပင်
၂၀ ဂန့်ဂေါ မူလွန်-ပေါ်လယ်
၂၁ စလင်း မူလွန်-သူဌေးကုန်း
၂၂ စလင်း မူလွန်-ကင်ပွန်းခြုံ
၂၃ စလင်း မူလွန်-တည်ဘိုကန်
၂၄ စလင်း မူလွန်-မ/ချောင်းဖြူ
၂၅ စလင်း မူလွန်-ပေါက်မ
၂၆ စလင်း မူလွန်-ဂုံညင်းနွယ်
၂၇ စလင်း မူလွန်-န/သရက်ကုန်း
၂၈ စလင်း မူလွန်-ရ/ရှားတော
၂၉ စလင်း မူလွန်-ဥယျာဉ်စု(စ)
၃၀ စလင်း မူလွန်-တ/ဒီးဒုတ်ပင်
၃၁ ‌စေတုတ္တရာ မူလွန်-ဖျင်ကြီး
၃၂ ‌စေတုတ္တရာ မူလွန်-မဏ္ဍပ်ကိုင်း
၃၃ ‌စေတုတ္တရာ မူလွန်-ကံဇင်း
၃၄ ‌စေတုတ္တရာ မူလွန်-ဒုန်ချောင်း
၃၅ ‌စေတုတ္တရာ မူလွန်-မွန်ဇော်
၃၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-စပါးရင်းတွင်း
၃၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-သငှား
၃၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ဇီးဖြူကုန်း
၃၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ကရကတ်
၄၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-သားပိုး
၄၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ဇိမ့်
၄၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ရှားစေးဖို
၄၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-မကြီးကုန်း(စီ)
၄၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ချီစွတ်
၄၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ညံတောအင်း
၄၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ထောက်မ
၄၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-စာရပေ(ရ)
၄၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ကလန်စင်
၄၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-စာရပေ(န)
၅၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ဖောင်အိုင်
၅၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ကျွန်း
၅၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ထူးပေါက်
၅၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-သပြေစမ်း
၅၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-မကြီးရင်း
၅၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-စစ္စေးချောင်း
၅၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ငှက်ပျောကျင်း
၅၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ပန်းလည်
၅၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ဂွေးချို
၅၉ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-ဝန်ကြီး
၆၀ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-ပိုင်း
၆၁ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-မိဖုရားချိုင့်
၆၂ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-ညောင်နီချောင်း
၆၃ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-တက်မ
၆၄ ‌ဆော မူလွန်-ပုလဲ
၆၅ ‌ဆော မူလွန်-ကျောက်စစ်
၆၆ ‌ဆော မူလွန်-‌ရွာသာ
၆၇ ‌ဆော မူလွန်-‌မြောက်မကျင်း
၆၈ ‌ဆော မူလွန်-တောင့်တက်
၆၉ ‌ဆော မူလွန်-ပဆုပ်
၇၀ ‌ဆော မူလွန်-သိန်းကျင်း
၇၁ ‌ဆော မူလွန်-ကံအိုး
၇၂ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ဆင်ချည်တိုင်
၇၃ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ရေထွက်ကြီး
၇၄ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ကျခတ်ကန်
၇၅ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-အုန်နှဲတန်း
၇၆ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ပျဉ်းမ
၇၇ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-လက်ပံရှည်
၇၈ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-စိုက်ဆည်တော်
၇၉ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ပန်းတော်ကွက်
၈၀ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ပင်တိုင်
၈၁ ထီးလင်း မူလွန်-နွယ်ပျဉ်း
၈၂ ထီးလင်း မူလွန်-ဆင်ထိုး
၈၃ ထီးလင်း မူလွန်-အုန်းတွဲ
၈၄ ထီးလင်း မူလွန်-နတ်အင်း
၈၅ ထီးလင်း မူလွန်-ငှက်ပျင်း
၈၆ ထီးလင်း မူလွန်-ကျောက်အုပ်
၈၇ ထီးလင်း မူလွန်-ကံသာ
၈၈ ထီးလင်း မူလွန်-တောင်အင်း
၈၉ ထီးလင်း မူလွန်-ကျောက်စာရေး
၉၀ နတ်မောက် မူလွန်-ကျီးကန်(မ)
၉၁ နတ်မောက် မူလွန်-လယ်ပြင်ကန်
၉၂ နတ်မောက် မူလွန်-ကြက်သောက်တွင်း
၉၃ နတ်မောက် မူလွန်-မြင်းစု
၉၄ နတ်မောက် မူလွန်-ဝါးရုံကုန်း
၉၅ နတ်မောက် မူလွန်-ချောင်းနက်
၉၆ နတ်မောက် မူလွန်-လျှော်တောင်
၉၇ နတ်မောက် မူလွန်-နဘူးတောင်
၉၈ နတ်မောက် မူလွန်-ဒီးဒုတ်ကုန်း
၉၉ နတ်မောက် မူလွန်-ကျောက်အိုး
၁၀၀ နတ်မောက် မူလွန်-န/ဂွေးကုန်း
၁၀၁ နတ်မောက် မူလွန်-ကမ်းပြို
၁၀၂ နတ်မောက် မူလွန်-ရှောက်ပင်
၁၀၃ နတ်မောက် မူလွန်-မှိုက်ပင်
၁၀၄ ပခုက္ကူ မူလွန်-ကန်ရပ်ကြီး
၁၀၅ ပခုက္ကူ မူလွန်-(ရှ)စဘေ
၁၀၆ ပခုက္ကူ မူလွန်-ဘောလုံးခုံ
၁၀၇ ပခုက္ကူ မူလွန်-မိကျောင်းတွင်း
၁၀၈ ပခုက္ကူ မူလွန်-ကျွန်းပုလု
၁၀၉ ပခုက္ကူ မူလွန်-အင်းဝိုင်း
၁၁၀ ပေါက် မူလွန်-ရေကတော
၁၁၁ ပေါက် မူလွန်-လယ်မ
၁၁၂ ပေါက် မူလွန်- ထန်းတော
၁၁၃ ပေါက် မူလွန်-ချောင်းဆုံ(မ)
၁၁၄ ပေါက် မူလွန်-ညောင်ကိုင်း
၁၁၅ ပေါက် မူလွန်- နှောပေါက်
၁၁၆ ပေါက် မူလွန်-ကျောက်အိုး
၁၁၇ ပေါက် မူလွန်- ဆုံကုန်း
၁၁၈ ပေါက် မူလွန်- ပေပင်ရှင်မ
၁၁၉ ပေါက် မူလွန်-လက်ပံလှ
၁၂၀ ပေါက် မူလွန်-ထန်းပေါက်ကုန်း
၁၂၁ ပေါက် မူလွန်-ကျွန်းတိုင်း
၁၂၂ ပေါက် မူလွန်-လေးပင်အိုင့်
၁၂၃ ပေါက် မူလွန်-တောင်ချို
၁၂၄ ပေါက် မူလွန်-မင်းကိုင်း
၁၂၅ ပေါက် မူလွန်-တရော်ကိုင်း
၁၂၆ ပေါက် မူလွန်-ဇောင်းယားပင်
၁၂၇ ပွင့်ဖြူ မူလွန်-ဝါတပ်
၁၂၈ ပွင့်ဖြူ မူလွန်-ဆည်မုန်း
၁၂၉ ပွင့်ဖြူ မူလွန်-ရေပုတ်ကြီး
၁၃၀ ပွင့်ဖြူ မူလွန်-လက်ပနွယ်
၁၃၁ မကွေး မူလွန်-လက်ခုပ်ပင်
၁၃၂ မကွေး မူလွန်-စလံ
၁၃၃ မကွေး မူလွန်-စည်ပင်သာ(ရ)
၁၃၄ မကွေး မူလွန်-အင်ပင်ကန်
၁၃၅ မင်းတုန်း မူလွန်-သမင်ကတုတ်
၁၃၆ မင်းတုန်း မူလွန်-ကျောက်ဖျာလည်
၁၃၇ မင်းဘူး မူလွန်-ဘုရား
၁၃၈ မင်းဘူး မူလွန်-ကိုင်းမကြီး
၁၃၉ မင်းဘူး မူလွန်-မြောင်းဦး
၁၄၀ မင်းဘူး မူလွန်-ကြာကန်
၁၄၁ မင်းဘူး မူလွန်-ဖလံရုံ
၁၄၂ မင်းဘူး မူလွန်-လက်ခုပ္ပင်
၁၄၃ မင်းဘူး မူလွန်-ကံသစ်
၁၄၄ မင်းလှ မူလွန်-ငလှိုင်
၁၄၅ မင်းလှ မူလွန်-ဇီးတော
၁၄၆ မင်းလှ မူလွန်- ရေကျော်
၁၄၇ မင်းလှ မူလွန်-ကံ
၁၄၈ မင်းလှ မူလွန်-ကင်ပွန်းခြုံ
၁၄၉ မင်းလှ မူလွန်-ဆင်မတောင်
၁၅၀ မင်းလှ မူလွန်-ကျောက်တံခါး
၁၅၁ မင်းလှ မူလွန်-ကုန်းကြီး
၁၅၂ မြို့သစ် မူလွန်-အိုင်မ
၁၅၃ မြို့သစ် မူလွန်-အုတ်ရှစ်ကုန်း
၁၅၄ မြို့သစ် မူလွန်-မကြီးထူး
၁၅၅ မြို့သစ် မူလွန်-ဘော့
၁၅၆ မြို့သစ် မူလွန်-ထုံးဖို
၁၅၇ မြို့သစ် မူလွန်-သန်းကုန်း
၁၅၈ မြို့သစ် မူလွန်-စစ်တလင်း
၁၅၉ မြို့သစ် မူလွန်-ဆင်ဖြူချီ
၁၆၀ မြို့သစ် မူလွန်-တပ်ကုန်း(မ)
၁၆၁ မြို့သစ် မူလွန်-လှေ၀န်း
၁၆၂ မြို့သစ် မူလွန်-တလုပ်ပင်
၁၆၃ မြိုင် မူလွန်-လှေကြီးတောင်
၁၆၄ မြိုင် မူလွန်-ကုန်းဗလူ
၁၆၅ မြိုင် မူလွန်-ကန်နက်(၂)
၁၆၆ မြိုင် မူလွန်-ကင်းကဲ
၁၆၇ မြိုင် မူလွန်-စိုင်ဂေါင်း
၁၆၈ မြိုင် မူလွန်-ပေါက်ခေါင်း
၁၆၉ မြိုင် မူလွန်-ကန်ကြီး
၁၇၀ မြိုင် မူလွန်-အုတ်ဖို
၁၇၁ မြိုင် မူလွန်-သံပုရာခြံ
၁၇၂ မြိုင် မူလွန်-တည်ပင်
၁၇၃ မြိုင် မူလွန်-ရွာသစ်ဖျ
၁၇၄ မြိုင် မူလွန်-ဇီးတော
၁၇၅ ‌ရေနံချောင်း မူလွန်-မကြီးတိုင်း
၁၇၆ ‌ရေနံချောင်း မူလွန်-လယ်ကျဉ်းရိုး
၁၇၇ သရက် မူလွန်-ဖောင်းကအိုင့်
၁၇၈ သရက် မူလွန်-သဲဖြူ
၁၇၉ အောင်လံ မူလွန်-ကြက်ရုံးကြီး
၁၈၀ အောင်လံ မူလွန်-ဥယျာဉ်(မ)
၁၈၁ အောင်လံ မူလွန်-စစ္စပါး
၁၈၂ အောင်လံ မူလွန်-ရွာသစ်(တ)
၁၈၃ အောင်လံ မူလွန်-ကျောက်ပတောင်း
၁၈၄ အောင်လံ မူလွန်-ရွှေပန်းတောလေး
၁၈၅ အောင်လံ မူလွန်-အောင်ချမ်းသာ
၁၈၆ အောင်လံ မူလွန်-စခန်းကြီး
၁၈၇ အောင်လံ မူလွန်-နံဇူပင်