ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ရှမ်းပြည်နယ် ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း