ပြည်တွင်း/ပြည်ပ၌ စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိသော အခြားငွေစာရင်းများ စာရင်း