ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
‌ကျောက်ကြီး အလက(ခွဲ)မူသဲ
ကျောက်ကြီး အလက(ခွဲ)သစ်ချဆိပ်
ကျောက်ကြီး အလက(ခွဲ)လပတ်
ကျောက်ကြီး အလက(ခွဲ)အင်းနက်
ကဝ အလက(ခွဲ)သမဲ့ချောင်း
ကဝ အလက(ခွဲ)လက်ပံခါးရှည်
ကဝ အလက(ခွဲ)ကံပေါက်
ကဝ အလက(ခွဲ)ကံလှ
ကဝ အလက(ခွဲ)ချမ်းသာကြီး
၁၀ ကဝ အလက(ခွဲ)မ/စျေးဖလုံ
၁၁ ကဝ အလက(ခွဲ)ခမွန်
၁၂ ကဝ အလက(ခွဲ)အောင်မြေ
၁၃ ကဝ အလက(ခွဲ)မဂ္ဂဘင်း
၁၄ ကဝ အလက(ခွဲ)ကသစ်ပင်
၁၅ ကဝ အလက(ခွဲ)ရစ်ကန်ဘူတာ
၁၆ ကဝ အလက(ခွဲ)ရွှေဘုံစု
၁၇ ညောင်လေးပင် အလက(ခွဲ)ထင်းကုန်း
၁၈ ညောင်လေးပင် အလက(ခွဲ)ဂျောင်းတာ
၁၉ ညောင်လေးပင် အလက(ခွဲ)သောင်ကြီး
၂၀ ညောင်လေးပင် အလက(ခွဲ)ဇီးဖြူခင်
၂၁ ညောင်လေးပင် အလက(ခွဲ)ငါးကြီးအိုင်
၂၂ ညောင်လေးပင် အလက(ခွဲ)မအူတန်း
၂၃ ညောင်လေးပင် အလက(ခွဲ)ရေကြည်ချောင်း
၂၄ ညောင်လေးပင် အလက(ခွဲ)အင်းကျိုက်
၂၅ တောင်ငူ အလက(ခွဲ)မကျီးပင်အင်း
၂၆ တောင်ငူ အလက(ခွဲ)ရှမ်းဝါးတီး
၂၇ တောင်ငူ အလက(ခွဲ)ဇီးပင်သာ
၂၈ တောင်ငူ အလက(ခွဲ)နဂါးမောက်
၂၉ တောင်ငူ အလက(ခွဲ)ရွှေမင်းဝင်
၃၀ ထန်းတပင် အလက(ခွဲ)ရှားစေးဘို
၃၁ ထန်းတပင် အလက(ခွဲ)ကျောက်ကြီးပေါက်
၃၂ ထန်းတပင် အလက(ခွဲ)ကြို့ပင်သာ
၃၃ ထန်းတပင် အလက(ခွဲ)ပျဉ်ဂန်း
၃၄ ထန်းတပင် အလက(ခွဲ)မိချောင်းခေါင်း
၃၅ ထန်းတပင် အလက(ခွဲ)အုန်းပင်
၃၆ ထန်းတပင် အလက(ခွဲ)ဒိုးတန်း
၃၇ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)တောင်သာ
၃၈ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)ပွဲတမော့
၃၉ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)ကံကလေး
၄၀ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)ဘောနီ
၄၁ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)ဆင်ဇလုပ်
၄၂ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)ဘုရားငုတ္တို
၄၃ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)ကျွန်းဒိတ်
၄၄ ပဲခူး အလက(ခွဲ)သာယာကုန်း
၄၅ ပဲခူး အလက(ခွဲ)ပေါက်တော(ဧ)
၄၆ ပဲခူး အလက(ခွဲ)တာဝဘူတာ
၄၇ ဖြူး အလက(ခွဲ)ကြာအင်းကြီး
၄၈ ဖြူး အလက(ခွဲ)ပျဉ်းမပင်
၄၉ ဖြူး အလက(ခွဲ)ငတိုးခင်ဗမာ
၅၀ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ဘန့်ဘွေးပင်
၅၁ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ဘျောက်တလုံး
၅၂ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)သဲကော
၅၃ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ပိန္နဲပင်
၅၄ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ကဲလင်းဆိပ်
၅၅ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)သစ်ချဆိပ်
၅၆ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)မန်ကျည်းကုန်း
၅၇ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ဥယျာဉ်မှူး
၅၈ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ရသေ့ဆိပ်
၅၉ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ထိပ်ပေါက်
၆၀ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)အုတ်ဖို
၆၁ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ကြို့ပင်သာ(၁)
၆၂ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ကျွဲရိုင်းပြင်
၆၃ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ဇလုတ်ကြီးသိုင်း
၆၄ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ထန်းကုန်း
၆၅ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ဆင်ဂွေရွာသစ်
၆၆ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ဆင်ဂွေရွာမ
၆၇ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)အေးကြီး
၆၈ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ပီတူး
၆၉ ဝေါ အလက(ခွဲ)ဧကရာဇ်
၇၀ ဝေါ အလက(ခွဲ)ကပင်
၇၁ ဝေါ အလက(ခွဲ)ဘိုကတော်
၇၂ ဝေါ အလက(ခွဲ)ဝင်းကဒတ်
၇၃ ဝေါ အလက(ခွဲ)ဖက္ကလိပ်
၇၄ ဝေါ အလက(ခွဲ)သူဌေးကုန်း(၁)
၇၅ ဝေါ အလက(ခွဲ)အညာစု
၇၆ ဝေါ အလက(ခွဲ)တမာတကေ
၇၇ ဝေါ အလက(ခွဲ)အောက်ကွေ့ကြီး
၇၈ ဝေါ အလက(ခွဲ)ကြာလဟာ
၇၉ ဝေါ အလက(ခွဲ)ဆပ်သွားခြုံ
၈၀ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)အောင်ဘုံကြီး
၈၁ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ခလပ်စု
၈၂ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)တံခွန်တိုင်
၈၃ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)အောက်တကဲ
၈၄ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ကျိုက်ပဒိုင်ကြီး
၈၅ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)အထက်ကျုံပါ
၈၆ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ရွာဟောင်း
၈၇ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ညောင်သာယာ
၈၈ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ခလပ်
၈၉ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ကွင်းလျားရှည်
၉၀ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ရွှေလှေစု
၉၁ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)လောင်မီး