ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်တံခါး မူလွန်-အုတ်ဖို
ကဝ မူလွန်-အောင်ပင်သာ
ကဝ မူလွန်-တဲစု
ကဝ မူလွန်-ထိတန်အသင်း
ကဝ မူလွန်-ထဲနန်
ကဝ မူလွန်-ရွှေကန်သာ
ကဝ မူလွန်-အောင်မေတ္တာ
ကဝ မူလွန်-ကမာကလဲ
ကဝ မူလွန်-ချောင်းခွ
၁၀ ဒိုက်ဦး မူလွန်-သရက်ပင်ဇလုပ်
၁၁ ဒိုက်ဦး မူလွန်- ခင်တန်းကလိ
၁၂ ဒိုက်ဦး မူလွန်-နှင်းဝီ
၁၃ ပဲခူး မူလွန်-တိုက်ကြီး
၁၄ ပဲခူး မူလွန်-ကျောက်လုံးကြီး
၁၅ ဖြူး မူလွန်-ရမ်းနဂါး
၁၆ ရေတာရှည် မူလွန်-ကတန်း
၁၇ ရေတာရှည် မူလွန်- သနပ်ခုံကြီး
၁၈ ရေတာရှည် မူလွန်-၉/၁၀မိုင်
၁၉ ရေတာရှည် မူလွန်- ကရင်လယ်ကျင်း
၂၀ ရေတာရှည် မူလွန်- သနပ်ခုံလေး
၂၁ ရေတာရှည် မူလွန်-ချင်းယူး
၂၂ ရေတာရှည် မူလွန်-ကရင်ရွာ
၂၃ ရွှေကျင် မူလွန်-ညောင်ခြေထောက်
၂၄ ဝေါ မူလွန်-အထက်ဝိုင်းပတ်
၂၅ ဝေါ မူလွန်-အောက်ဝိုင်းပတ်
၂၆ ဝေါ မူလွန်-လေးမျက်နှာ
၂၇ ဝေါ မူလွန်-အုတ်ဖို (၁)
၂၈ ဝေါ မူလွန်-ကျောက်ပုံ
၂၉ သနပ်ပင် မူလွန်-ကမာဖရန်
၃၀ သနပ်ပင် မူလွန်- သနတ္တန်း
၃၁ သနပ်ပင် မူလွန်-မင်းရွာကျောင်းစု
၃၂ သနပ်ပင် မူလွန်-ကျူချောင်း
၃၃ သနပ်ပင် မူလွန်-ငါးကြီးဝင်း