ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်တံခါး အထက(ခွဲ)မြို့ချောင်း
ကဝ အထက(ခွဲ)အေးမွန်
ညောင်လေးပင် အထက(ခွဲ)တော်ဝိ
ညောင်လေးပင် အထက(ခွဲ)ချောင်းရင်း
ညောင်လေးပင် အထက(ခွဲ)ပျဉ်ရေကြီး
တောင်ငူ အထက(ခွဲ)အရှေ့ဆင်
ထန်းတပင် အထက(ခွဲ)သရက်တန်း
ဒိုက်ဦး အထက(ခွဲ)ကျိုက်စကော
ဒိုက်ဦး အထက(ခွဲ)ပန်းခိုင်
၁၀ ပဲခူး အထက(ခွဲ)ဝမ်းဘဲအင်း
၁၁ ပဲခူး အထက(ခွဲ)လက်ပံဝင်း
၁၂ ရေတာရှည် အထက(ခွဲ)အောင်ချမ်းသာ
၁၃ ရေတာရှည် အထက(ခွဲ)အုတ်ဖိုသိုင်း
၁၄ ရေတာရှည် အထက(ခွဲ)စည်ပိုင်း
၁၅ ရွှေကျင် အထက(ခွဲ)သံဆိပ်မင်းလမ်း
၁၆ ဝေါ အထက(ခွဲ)ဘုရားပျို
၁၇ သနပ်ပင် အထက(ခွဲ)ကျီးပင်စု
၁၈ သနပ်ပင် အထက(ခွဲ)တောင်ဘက်ကမ်း
၁၉ သနပ်ပင် အထက(ခွဲ)အောက်ခရမ်း
၂၀ သနပ်ပင် အထက(ခွဲ)ကုက္ကို