ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကဝ အလက -သပြေကန်အသင်း
ကဝ အလက-ကံဘဲ့
ကဝ အလက-ပင်ကလောင်
ကဝ အလက-မိုးဂနိမ်း
ကဝ အလက-ဗိုလ်တဲ
ကဝ အလက-တောင်စျေးဖလုံ
ကဝ အလက-ကံတော်
ကဝ အလက-စက်ကုန်း
ကဝ အလက-သင်ဘန်းကန်
၁၀ ပဲခူး အလက- ပုဏ္ဏားစု
၁၁ ရေတာရှည် အလက-မရိုးခုံ
၁၂ ရေတာရှည် အလက- သက်ကယ်ကျင်း
၁၃ ရေတာရှည် အလက-လုံရမ်း
၁၄ ရေတာရှည် အလက-အင်ကြင်းကုန်း
၁၅ ရေတာရှည် အလက-မြောက်နန်ချွန်
၁၆ ရွှေကျင် အလက-ကော်သာစေး
၁၇ ရွှေကျင် အလက-အင်္ဂနီ
၁၈ ဝေါ အလက-မိုးနက်
၁၉ ဝေါ အလက-စက်စု
၂၀ ဝေါ အလက-ကဒွတ်
၂၁ ဝေါ အလက-ရှမ်းကိုင်း
၂၂ ဝေါ အလက-ပုဂံ
၂၃ ဝေါ အလက-အထက်ပန်းညို
၂၄ သနပ်ပင် အလက- ကသစ်ဝိုင်
၂၅ သနပ်ပင် အလက-ဉာဏ်ကျွန်း
၂၆ သနပ်ပင် အလက-ကလိုင်
၂၇ သနပ်ပင် အလက-ကပင်