ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)ပျံချီတက်
​ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)ညောင်နီပင်
​ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)သဲမဲ
​ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)ကြူတောကန်
​ရွှေတောင် အလက(ခွဲ)အမြှောင်တပ်
​ရွှေတောင် အလက(ခွဲ)သောင်ပြင်ကုန်း
​ရွှေတောင် အလက(ခွဲ)ဆိတ်ကြီး
ကြို့ပင်ကောက် အလက(ခွဲ)ရှမ်းကွင်း
ဇီးကုန်း အလက(ခွဲ)ရွာဝိုင်းကြီး
၁၀ ဇီးကုန်း အလက(ခွဲ)သပြေစိန်
၁၁ နတ်တလင်း အလက(ခွဲ)ကျောင်းကြီး
၁၂ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)မြစိမ်း
၁၃ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကျီးပင်
၁၄ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဆိတ္တဲ
၁၅ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကြိုးကြာ
၁၆ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ငါးဆယ်ပေး
၁၇ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ရွှေဘုံသာ
၁၈ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)လက်ပံကျွန်း
၁၉ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)လယ်တီ
၂၀ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကျွန်းကြီး
၂၁ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဘူးဘက်
၂၂ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်ဖူး
၂၃ ပြည် အလက(ခွဲ)ကုန်းသာလင်း
၂၄ ပြည် အလက(ခွဲ)ဇီးအုပ်
၂၅ ‌ပေါက်ခေါင်း အလက(ခွဲ)ကောင်းစီ
၂၆ ‌ပေါက်ခေါင်း အလက(ခွဲ)သရက်တပင်
၂၇ ‌ပေါက်ခေါင်း အလက(ခွဲ)အလယ်ရွာ
၂၈ ‌ပေါက်ခေါင်း အလက(ခွဲ)ဒလမဲ
၂၉ ‌ပေါက်ခေါင်း အလက(ခွဲ)ငါးမြွေဇင်း
၃၀ ‌ပေါက်ခေါင်း အလက(ခွဲ)သစ်ငုတ်တို
၃၁ ‌ပေါက်ခေါင်း အလက(ခွဲ)ထန်းတပင်
၃၂ ပေါက်ခေါင်း အလက(ခွဲ)ဂုံမင်းခုံ
၃၃ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ကျွဲမကိုင်း
၃၄ မိုးညို အလက(ခွဲ)ဗောဓိကုန်း(၁)
၃၅ မိုးညို အလက(ခွဲ)အိုးဘိုကျွန်း
၃၆ မိုးညို အလက(ခွဲ)ကျွန်းကြီးကုန်း
၃၇ လက်ပံတန်း အလက(ခွဲ)ပေါက်တောစု
၃၈ လက်ပံတန်း အလက(ခွဲ)မှော်အင်း
၃၉ လက်ပံတန်း အလက(ခွဲ)အိုင်ကြီးဒေါင့်
၄၀ သာယာဝတီ အလက(ခွဲ)မင်းကြီးကုန်း
၄၁ သာယာဝတီ အလက(ခွဲ)ပြည့်စင်ကုန်း
၄၂ သာယာဝတီ အလက(ခွဲ)ဖားရွှေကျော်
၄၃ သဲကုန်း အလက(ခွဲ)ရုံးပင်တက်
၄၄ အုတ်ဖို အလက(ခွဲ)ဗလားကျွဲဇင်း
၄၅ အုတ်ဖို အလက(ခွဲ)ဆယ်ရွာ
၄၆ အုတ်ဖို အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ကုန်း
၄၇ အုတ်ဖို အလက(ခွဲ)ဝိုင်း
၄၈ အုတ်ဖို အလက(ခွဲ)ကျက်ဆူတော
၄၉ အုတ်ဖို အလက(ခွဲ)ကြို့ကိုးပင်
၅၀ အုတ်ဖို အလက(ခွဲ)မအူတန်း