ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကြို့ပင်ကောက် မူလွန်-သက်ရင်းကုန်း
ပန်းတောင်း မူလွန်-တယ်ပင်ကျိုး
ပန်းတောင်း မူလွန်-ဖန်ခါးပင်
ပန်းတောင်း မူလွန်-ကြာအင်း(ထ)
ပန်းတောင်း မူလွန်-ညောင်ဖြူ
ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-ကြူဝတ်
ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-သစ်ပုတ်
ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-ရွှေတောင်ငွေတောင်
ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-ညောင်ကုန်း
၁၀ ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-ထန်းတောကြီး
၁၁ ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-ကျွန်းတောကြီး
၁၂ ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-ကော့မ
၁၃ ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-ပေါင်းစပါး
၁၄ ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-တောင်လက်ကြီး
၁၅ ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-ချောင်းကောင်း
၁၆ ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-နွားမြော
၁၇ ပေါက်ခေါင်း ‌မူလွန်-ကျောလေးမွှာ
၁၈ ပေါက်ခေါင်း မူလွန်-တာကောက်
၁၉ ပေါင်းတည် မူလွန်-မကျီးစမ်း
၂၀ မင်းလှ မူလွန်-ရွေးကုန်း
၂၁ မင်းလှ မူလွန်-စမ်းဘုတ်
၂၂ မိုးညို မူလွန်-မကျီးကုန်း(၁)
၂၃ လက်ပံတန်း မူလွန်-ကျောက်အိုင်
၂၄ လက်ပံတန်း မူလွန်-ဇီးဖြူကုန်း
၂၅ သာယာဝတီ မူလွန်-သရက်ဖြူကန်
၂၆ အုတ်ဖို မူလွန်-အင်ပင်လှ