ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ပေါက်ခေါင်း အမက-ဖလန်ပင်
​ပေါက်ခေါင်း အမက-ဇွဲကွင်း
​ပေါက်ခေါင်း အမက-လှည်းကူး
​ပေါက်ခေါင်း အမက-ထောင်ရ
​ပေါက်ခေါင်း အမက-သီတင်းပင်
​ပေါက်ခေါင်း အမက-သီးကုန်း
​ပေါက်ခေါင်း အမက-ပျားထိုးကျွန်း
​ပေါက်ခေါင်း အမက-ဂတ်အစ်ကုန်း
​ပေါက်ခေါင်း အမက-ဒွရာ
၁၀ ​ပေါင်းတည် အမက-ဘန့်ဘွေးကန်
၁၁ ​ပေါင်းတည် အမက-မရိုးကျွန်း
၁၂ ​ပေါင်းတည် အမက-ငါးရှဉ့်ကွင်း
၁၃ ​ပေါင်းတည် အမက-နတ်ရေတွင်း
၁၄ ​ပေါင်းတည် အမက-အလယ်ရွာ
၁၅ ​ပေါင်းတည် အမက-ကျောက်တံခါး
၁၆ ​ပေါင်းတည် အမက-ပေါက်တော
၁၇ ​ရွှေတောင် အမက-တောဇီးကုန်း
၁၈ ကြို့ပင်ကောက် အမက-ဗိုလ်ရုံစု
၁၉ နတ်တလင်း အမက-ရင်းတိုက်စမ်း
၂၀ နတ်တလင်း အမက-အုတ်တန်းညောင်ဝိုင်း
၂၁ နတ်တလင်း အမက-ဆီဆုံကုန်း
၂၂ ပန်းတောင်း အမက-ခေတ်မှီကျောင်းကုန်း
၂၃ ပြည် အမက-ကျောက်အိုးလေး
၂၄ ပြည် အမက-သဲဖြူ
၂၅ ပြည် အမက-ကွင်းကြီး
၂၆ မိုးညို အမက-ဆပုဂံ
၂၇ မိုးညို အမက-တော်ပြန်
၂၈ လက်ပံတန်း အမက-ငှက်ပျောတုန်း
၂၉ သာယာဝတီ အမက-မလော့ရှမ်းကုန်း
၃၀ အုတ်ဖို အမက-သရက်တော(မ)
၃၁ အုတ်ဖို အမက-ကျွဲဖြူမ
၃၂ အုတ်ဖို အမက-တမံကြီး