ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ပေါင်းတည် အမက(ခွဲ)မအူကွင်း
​ရွှေတောင် အမက(ခွဲ)ကုန်းကြီး
နတ်တလင်း အမက(ခွဲ)ကြို့ပင်အင်း
နတ်တလင်း အမက(ခွဲ)ရွာသာယာ
နတ်တလင်း အမက(ခွဲ)ကံသုံးဆင့်
နတ်တလင်း အမက(ခွဲ)မယ်ဇလီမြိုင်
နတ်တလင်း အမက(ခွဲ)ချောင်းနားစု(န)
ပန်းတောင်း အမက(ခွဲ)ရွှေပြည်သာ
ပန်းတောင်း အမက(ခွဲ)ချောင်းသုံးခွ
၁၀ ပြည် အမက(ခွဲ)ရွှေကွင်းသာ
၁၁ ပြည် အမက(ခွဲ)ဝိုင်းချောင်း
၁၂ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ချောင်းဖျား
၁၃ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ကြိမ်ချောင်း
၁၄ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ဉသျှစ်ကျော
၁၅ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ရေဝေ
၁၆ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ကျွဲတပေါင်း
၁၇ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)မီးတို
၁၈ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)စလွန်စမ်း
၁၉ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ကျောက်ပြင်သာ
၂၀ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)အိုင်ဝိုင်း
၂၁ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ကျောက်တလုံး
၂၂ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ဆည်တော်ဦး
၂၃ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ဆင်လူး
၂၄ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)စမ်းစု
၂၅ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)စက်စက်ယိုလေး
၂၆ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)တွင်းဗြဲ
၂၇ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ကြက်ဖြူကွင်း
၂၈ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ဝက်တောင်
၂၉ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ဘော်ဒါ
၃၀ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ကန်သာယာ
၃၁ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)သစ်ရောင်းပြန်
၃၂ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ရုံးပင်စမ်း
၃၃ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်တက်
၃၄ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ဘန့်ဘွေးတောင်
၃၅ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)ပဲမစင်
၃၆ ပေါက်ခေါင်း အမက(ခွဲ)သရက်ချို
၃၇ မင်းလှ အမက(ခွဲ)ဆားချောင်းလေး
၃၈ မိုးညို အမက(ခွဲ)ဗောဓိကုန်း(၃)
၃၉ မိုးညို အမက(ခွဲ)အောင်မိုးဟိန်း
၄၀ မိုးညို အမက(ခွဲ)ကျီးပင်တက်
၄၁ လက်ပံတန်း အမက(ခွဲ)သဲတော
၄၂ သာယာဝတီ အမက(ခွဲ)ဘိုကုန်း
၄၃ သာယာဝတီ အမက(ခွဲ)ကျွဲသတ်ကလေး
၄၄ အုတ်ဖို အမက(ခွဲ)စင်မြင့်
၄၅ အုတ်ဖို အမက(ခွဲ)ရှားတောကွင်း
၄၆ အုတ်ဖို အမက(ခွဲ)စမ်းကြီးကုန်း
၄၇ အုတ်ဖို အမက(ခွဲ)ရှားစီဘို
၄၈ အုတ်ဖို အမက(ခွဲ)အိုင်ညို
၄၉ အုတ်ဖို အမက(ခွဲ)ကွေ့ချောင်းလေး
၅၀ အုတ်ဖို အမက(ခွဲ)ဝါးဖြူချောင်း