ပညာရှင်အဆင့်(၄) ရာထူးတိုးစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း