ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

 • ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတော်၏ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများကိုရေးဆွဲရာတွင် ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည့် ဦးစီးဌာန (Focal Department) အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
 • ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် မှန်ကန်တိကျသည့် စာရင်းအင်းများကို စုစည်းခြင်း၊ အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အထောက်အကူပြု စေရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်

 • နိုင်ငံအကျိုးပြု ပညာရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတော်၏ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများ၊   ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ၊ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ နှင့်ပူးပေါင်း၍ ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းသည့် ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန အသီးသီးက အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် ပညာရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြလာသည့် အစီရင်ခံစာများကို စုစည်း၍ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။
 • နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို လေ့လာကြီးကြပ် အကဲဖြတ်၍ အစီရင်ခံစာများကို လိုအပ်သလို ထုတ်ပြန်ခြင်း။
 • ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ (Development Partners)နှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
 • ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် တိကျမှန်ကန်သည့် စာရင်းအင်းနှင့်သတင်းအချက် အလက်များကို စုစည်းခြင်း၊ အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အတွက် လိုအပ်သည့် စာရင်းအင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းခြင်း။
 • ကွန်ပျူတာအသုံးပြု ပညာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Computerised EMIS) Web based EMIS, Education Portal နှင့် e-Government ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံခြား ပညာသင်ဆု ခွဲဝေခြင်း၊ National Qualification Framework (အမျိုးသားပညာ အရည်အသွေး အညွှန်းဘောင်) ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • လုပ်ငန်းခွင် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ဒေသအလိုက် ပညာရေးကဏ္ဍ၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပညာရေးကဏ္ဍ တစ်ခုလုံးတွင် အသုံးပြုသည့် ဘတ်ဂျက်ကို စုစည်းခြင်းနှင့် နှစ်စဉ် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၏ ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးက အခါအားလျော်စွာ တာဝန်ပေးအပ်လာသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

ဖွဲ့စည်းပုံ

                

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဒေါက်တာသန်းသန်းမြင့်

 

တည်နေရာ

ရုံးအမှတ် (၁၃)၊ နေပြည်တော်