၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် အထက်တန်းဆင့် ကျောင်းအပ်နှံရေးသီတင်းပတ်

ပညာရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၂၂)၊ အမှတ် (၂၄)