ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း