ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၂၁) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း