ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း