ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖွင့်လှစ်မည့် English Language Proficiency Upgrading Course သင်တန်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အမှတ် ကြီး၊ ငယ်စဉ် စာရင်း