ပခုက္ကူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း