နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း