ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း

Tags: