ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပညာတော်သင်သွားရောက်နေသူများ

စဉ် အမည် တက္ကသိုလ် အတန်း အထူးပြု
မခြူးသဉ္ဇာဦး Asian Institute of Technology (AIT) မဟာဘွဲ့ Structural Engineering
မဝင်းလဲ့အေး Kasetsart University မဟာဘွဲ့ Agricultural and Resource