တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ၏ အခြေခံသဘောတရားများ(အပိုင်း-၂) (အထက်တန်း)