တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် e-Payment စနစ်ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး

တင်ပြသူ-ဒေါက်တာသိန်းဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန