တက္ကသိုလ်များအတွက် အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ