ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

ဒေသတွင်းလိုအပ်လျက်ရှိသော အခြေခံပညာကျောင်းများ၏ သင်ကြားရေး ဝန်ထမ်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ များ ဖြည့်ဆည်းခန့်ထားပေးနိုင်ရန်နှင့် ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်

ဆရာအတတ်ပညာဌာနများဖြစ်သော ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်များ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ပြနည်းစနစ်နှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နည်းများကို ပုံမှန်ဆန်းစစ်၍ ဆရာအတတ်ပညာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာများ၏ တတ်ကျွမ်းမှုစံသတ်မှတ်ချက်အညွှန်းဘောင်ကိုရေးဆွဲပြီး ဆရာ အတတ်ပညာဆိုင်ရာဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအပ်နှင်းရေးနှင့် ဆရာ အတတ်ပညာဌာနများသည် အရည်အသွေး အာမခံနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအဆင့် ဌာနဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

ဖွဲ့စည်းပုံ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

 

ဒေါ်နှင်းကြည်

 

တည်နေရာ

ရုံးအမှတ် (၁၃)၊ နေပြည်တော်