စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ မဟာဘွဲ့(MBA) နှင့် ပြည်သူ့ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့(MPA) သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း