စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ဝယ်ယူခြင်း