ကျောင်းအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ခြင်း