၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မူလွန်ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ရေဖြူ အမက - ဆင်စွယ်
​ရေဖြူ အမက - ဆန်းချီ(န)
​ရေဖြူ အမက - ဘဝါကမ်းခြေ
​ရေဖြူ အမက - မော်ကြီး(ဖတ)
​ရေဖြူ အမက - လယ်ကြီး
​ရေဖြူ အမက - လော့သိုင်း
ကျွန်းစု အမက - ကျားကြီးအော်
ကျွန်းစု အမက - ဒုံးဆွေသန်း
ကျွန်းစု အမက - ရှမ်းဘုံ
၁၀ ကျွန်းစု အမက - လင်မလို
၁၁ ‌ကော့သောင်း အမက - ချောင်းဖျားကြီး
၁၂ ‌ကော့သောင်း အမက - ပါဆယ်ပါညန်း
၁၃ ‌ကော့သောင်း အမက - ပုလောဘာလိုင်း
၁၄ ‌ကော့သောင်း အမက - အောင်ဘာလမ်းခွဲ
၁၅ တနင်္သာရီ အမက - မော့တောင်(၃)ဆီအုန်းခြံ
၁၆ တနင်္သာရီ အမက - ရေဖြူ
၁၇ တနင်္သာရီ အမက - ဝမ်းနာကော်တော
၁၈ တနင်္သာရီ အမက - သာရဘွင်ဖျား
၁၉ တနင်္သာရီ အမက - သဲဖြူ
၂၀ တနင်္သာရီ အမက - အမှတ်(၉)မော့တောင်
၂၁ ပုလော အမက - ကျောက်မှော်
၂၂ ပုလော အမက - ဇာတိဝင်း
၂၃ ပုလော အမက - မင်းကကြဲ
၂၄ ပုလော အမက - ရေရှမ်း
၂၅ ဘုတ်ပြင်း အမက - လငန်း
၂၆ သရက်ချောင်း အမက - ဆီတောကြီး
၂၇ သရက်ချောင်း အမက - ပေတခပ်